[Chân trời sáng tạo] Ôn tập - khảo sát chất lượng đầu vào KHTN 7

Nội dung đang cập nhật. Vui lòng xem các nội dung khác trong bài

Bài học liên quan

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 - CTST

 PHẦN THI KHẢO SÁT

 PHẦN MỞ ĐẦU

 CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC- SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN

 CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ

 CHỦ ĐỀ 3: TỐC ĐỘ

 CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH

 CHỦ ĐỀ 5: ÁNH SÁNG

 CHỦ ĐỀ 6: TỪ

 CHỦ ĐỀ 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 CHỦ ĐỀ 8: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

 CHỦ ĐỀ 9: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

 CHỦ ĐỀ 10: SINH SẢN Ở SINH VẬT

 CHỦ ĐỀ 11: CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT